اعضای هیات تحریریه

هیات دبیران

محمد جواد غلامرضا کاشی

گروه علوم سیاسی/دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/7777778/?lang=en-gb
javadkashigmail.com

عباس منوچهری

گروه علوم سیاسی/ دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران

manoocheriyahoo.com

رضا نجف زاده

گروه علوم سیاسی/ دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران

najafzadeh.rezagmail.com

علی اشرف نظری

گروه علوم سیاسی/دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران/تهران/ایران

aashrafut.ac.ir

محمد مهدی مجاهدی

علوم سیاسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/ تهران/ایران

mojahedi50yahoo.com

حسن آبنیکی

علوم سیاسی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب/تهران/ایران

habnikiyahoo.com

سردبیر

حمید ملک زاده

دانش آموخته دکتری تخصصی/دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hmaleakzadegmail.com

علیرضا صیادمنصور

دکترای تخصصی فلسفه (محض) از دانشگاه تهران پژوهشگر گروه مطالعات نظری در پژوهشکده زن و خانواده

wrc-ir.academia.edu/AlirezaSayadmansour
sayadmansourut.ac.ir