دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

دولت و هستی‌شناسی‌های سیاسیِ دولت_پایه: یک رویکرد پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22034/iyp.2020.239885

حمید ملک زاده


تأویل پدیدارشناختی و ظهور سوژه انضمامی در سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22034/iyp.2020.239892

رضا نصیری حامد


همدلی و انحراف در ادراک ارزشی: پدیدارشناسی انسان کین توز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22034/iyp.2020.239895

محمود رضا مقدم شاد