اعضای هیات تحریریه

هیات دبیران

محمد جواد غلامرضا کاشی

گروه علوم سیاسی/دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/7777778/?lang=en-gb
javadkashigmail.com

عباس منوچهری

گروه علوم سیاسی/ دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران

manoocheriyahoo.com

رضا نجف زاده

گروه علوم سیاسی/ دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران

najafzadeh.rezagmail.com

علی اشرف نظری

گروه علوم سیاسی/دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران/تهران/ایران

aashrafut.ac.ir

محمد مهدی مجاهدی

علوم سیاسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/ تهران/ایران

mojahedi50yahoo.com

حسن آبنیکی

علوم سیاسی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب/تهران/ایران

habnikiyahoo.com

سردبیر

حمید ملک زاده

دانش آموخته دکتری تخصصی/دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hmaleakzadegmail.com

حسین مصباحیان

دکترای تخصصی فلسفه استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

mesbahian.com/
mesbahianut.ac.ir


حسین مصباحیان، عضو هیئت‌علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است. حاصل پژوهش­های وی در کتابی دوجلدی با عنوان «فلسفه دانشگاه» در دست انتشار است. کتابی که بخشی از آن به چهار مرحله تاریخی نهاد  دانشگاه (پاریس- هاله – برلین- و فینکس) و بخش‌های دیگر آن به ایده دانشگاه نزد فیلسوفانی چون کانت، شلینگ، فیخته، هگل، شلایر ماخر، هایدگر، اورتگایی گاست، یاسپرس، گادامر، دریدا، فوکو و متفکرانی چون نیومن، همبولت، وبر و بوردیو اختصاص خواهد یافت. او در مورد پروژه فوق  تابه‌حال چند مقاله شامل «درباره شرایط امکان آموزش فلسفه در دانشگاه»،«درباره شرایط امکان اشتغال به علوم انسانی» و «دانشگاه از تاریخ تا فلسفه: در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و بازاندیشی فلسفی ایده دانشگاه» انتشار داده است. تا پیش از  پروژه فوق، تمرکز پژوهش‌های وی تفسیر غیرغربی از دو مسئله اساسی فلسفه مدرن غربی، یعنی سوبژکتیویته و همه­ شمولی (به‌مثابه ستون‌های اصلی مدرنیته) بوده است که حاصل آن در کتاب «مدرنیته و دیگری آن» و نیز مقالاتی مانند «انسان آرزوها و خدا به‌مثابه فراسوی هستی: روبه‌رویی فلسفه خدابنیاد و دیگری بنیاد با ذهن­ بنیادی» و «ردیابی  مضمون رهایی‌بخش سوبژکتیویته از فرانکفورت تا پاریس» انتشار یافته است. برای آگاهی بیشتر از حاصل کارهای پژوهشی، می‌توان بهکارنامه آموزشی-پژوهشی وی رجوع کرد.

مدیر مسئول

حمید ملک زاده

علوم سیاسی دانشگاه تهران-دانشکده حقوقو و علوم سیاسی

hmalekzadeut.ac.ir
0000-0003-3435-9719

اعضای هیات تحریریه

احمد بستانی

علوم سیاسی assistant professor of political theories at Kharazmi University, Tehran

khu.ac.ir/cv/66/fa
abostanikh.ac.ir


احمد بستانی استادیاراندیشه سیاسی سیاسی در گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی است. او در سال 1387 مدرک دکترای خود را در رشته اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. حوزه تخصصی او فلسفه سیاسی قاره ای، نظریه سیاسی تطبیقی و فلسفه اسلامی است. او در سالهای اخیر بر حوزههای مربتط با الهیات سیاسی با رویکردی پدیدارشناسانه متمرکز بوده است. او مقالات متعددی به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر کرده است. از جمله مقالات اخیر ا میتوان به "هانری کربن، هرمنوتیک فلسفی و اندیشه سیاسی کیهانی" (پژوهش سیاست نظری) به زبان فارسی، "بازاندیشی الهیات سیاسی در بستر اسلامی" (لگزینگتون بوکز 2021)، "پوپولیسم و الهیات سیاسی" (ّفرانتز اشتاینر فرلاگ 2021) به زبان انگلیسی، "هرمنوتیک کیهانی هانری کربن" (اشپرینگر2022) اشاره کرد.