همدلی و انحراف در ادراک ارزشی: پدیدارشناسی انسان کین توز

Document Type : Original Article

Author

University of Tehran

Abstract

در این مقاله تلاش خواهیم کرد با رویکردی پدیدارشناختی به تحلیل وضعیت کین‌توزانه و انسان کین‌توز، یعنی گونه‌ی شخصیتی نابهنجاری که ادراک ارزشی وی دچار انحراف شده است، دست بزنیم. کین‌توزی از مفاهیم کلیدی در تبارشناسی اخلاق فردریش نیچه است که در سال‌های بعد مورد توجه بسیاری از اندیشمندان به ویژه دیگر فیلسوف آلمانی، ماکس شلر قرار گرفته که وجه تمایز مورد اخیر رویکرد پدیدارشناختی اثر اوست. به اعتقاد نگارنده تحلیل پدیدارشناختی از منظر شناختی مقدم بر سایر تحلیل-هایی است که مفهوم کین‌توزی را از منظر فلسفه‌ی اخلاق، تبارشناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار می‌دهند. در این راستا ما با استفاده از مفهوم پدیدارشناختی همدلی به مثابه منبع منحصربه‌فرد تجربه‌ و شناخت دیگری، نسبت میان تعامل و فهم دیگری از سوی سوژه و ادراک ارزشی وی را نشان خواهیم داد. از این منظر اخلاق و نظام سلسله‌مراتبی ارزش‌ها ماهیتی اجتماعی یا به بیانی دیگر بیناسوبژکتیو دارد. همان‌گونه که جهان عینی در طول تعامل و همدلی متقابل سوژه‌ها شکل می‌گیرد، جهان فرهنگی و نظام پدیدارهای ارزشی نیز تنها از طریق کنش و ادراک متقابل اشخاص به مثابه سوژه‌هایی واجد آگاهی التفاتی تقویم می‌گردد. بدین ترتیب چیستی کین‌توزی و چگونگی امکان انحراف در مورد آسیب‌شناختی گونه‌ی شخصیتی انسان کین‌توز و وضعیت وارونگی نظام ارزشی را می‌بایست در طول چگونگی امکان فریبکاری در تجربه‌ی همدلانه فهمید.

KeywordsArticles in Press, Accepted Manuscript
Available Online from 17 December 2020
  • Receive Date: 20 June 2020
  • Revise Date: 24 August 2021
  • Accept Date: 11 July 2020