کلیدواژه‌ها = «بیناسوبژکتیویته»
دولت و هستی‌شناسی‌های سیاسیِ دولت_پایه: یک رویکرد پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22034/iyp.2020.239885

حمید ملک زاده