کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی

کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی، اولین نمونه از این نوع آثار در تاریخ انتشاراتی ایران است. انتشار کتاب از یک طرف بدنبال تجمیع مطالعات سالیانه پژوهشگران علاقمند و فعال در موضوع‌های مختلف مرتبط با پدیدارشناسی در ایران بوده و از طرف دیگر تلاش می‌کند تا با پذیرش مقالات بدیع از پژوهشگران غیر ایرانی علاقمند به این موضوع،پل ارتباطی کارآمدی میان پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی فرآهم آورد. گروه ویراستاری، به همراه ویراستاران اصلی کتاب سال،هر بار ضمن مشخص کردن موضوعات پیش بینی شده برای شماره بعدی کتاب سال، موضوعات مورد نظرشان را از طریق فراخوان به اطلاع پژوهشگران علاقمند خواهند رساند. مقالاتی که نهایتاً توسط گروه ویراستاری مورد تأیید قرار بگیرند، در نیمه دوم سال بعد،و توسط انتشارات گام نو،در همکاری با انجمن علوم سیاسی ایران، منتشر خواهند شد. کتاب سال، پذیرای مقالات پدیدارشناختی از همه پژوهشگران فعال در حوزه پدیدارشناسی،متناسب با موضوعات اعلام شده در فراخوان،و مطالعات بینارشته‌ای خواهد بود. شما می‌توانید فراخوان مربوط به هر شماره را در صفحه«فراخوان مقالات» مشاهده کرده و اگر به یکی از موضوعات پبش بینی شده در آن صفحه علاقمند باشید، برای ارسال مقاله خود اقدام فرمایید.

فراخوان کتاب سال، هر سال در میانه اواخر دی میاه منتشر شده و آخرین زمان دریافت مقالات برای هر شماره، آخرین روز از شهریور ماه سال آینده آن خواهد بود. نسخه چاپی کتاب سال در آبان و آذر ماه هر سال منتشر خواهد شد.

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، 1402، صفحه 1-257 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان