اعضای هیات تحریریه

هیات دبیران

محمد جواد غلامرضا کاشی

گروه علوم سیاسی/دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/7777778/?lang=en-gb
javadkashigmail.com

عباس منوچهری

گروه علوم سیاسی/ دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران

manoocheriyahoo.com

رضا نجف زاده

گروه علوم سیاسی/ دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران

najafzadeh.rezagmail.com

علی اشرف نظری

گروه علوم سیاسی/دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران/تهران/ایران

aashrafut.ac.ir

محمد مهدی مجاهدی

علوم سیاسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/ تهران/ایران

mojahedi50yahoo.com

حسن آبنیکی

علوم سیاسی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب/تهران/ایران

habnikiyahoo.com

سردبیر

حمید ملک زاده

دانش آموخته دکتری تخصصی/دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hmaleakzadegmail.com

حسین مصباحیان

دکترای تخصصی فلسفه استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

mesbahian.com/
mesbahianut.ac.ir


حسین مصباحیان، عضو هیئت‌علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است. حاصل پژوهش­های وی در کتابی دوجلدی با عنوان «فلسفه دانشگاه» در دست انتشار است. کتابی که بخشی از آن به چهار مرحله تاریخی نهاد  دانشگاه (پاریس- هاله – برلین- و فینکس) و بخش‌های دیگر آن به ایده دانشگاه نزد فیلسوفانی چون کانت، شلینگ، فیخته، هگل، شلایر ماخر، هایدگر، اورتگایی گاست، یاسپرس، گادامر، دریدا، فوکو و متفکرانی چون نیومن، همبولت، وبر و بوردیو اختصاص خواهد یافت. او در مورد پروژه فوق  تابه‌حال چند مقاله شامل «درباره شرایط امکان آموزش فلسفه در دانشگاه»،«درباره شرایط امکان اشتغال به علوم انسانی» و «دانشگاه از تاریخ تا فلسفه: در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و بازاندیشی فلسفی ایده دانشگاه» انتشار داده است. تا پیش از  پروژه فوق، تمرکز پژوهش‌های وی تفسیر غیرغربی از دو مسئله اساسی فلسفه مدرن غربی، یعنی سوبژکتیویته و همه­ شمولی (به‌مثابه ستون‌های اصلی مدرنیته) بوده است که حاصل آن در کتاب «مدرنیته و دیگری آن» و نیز مقالاتی مانند «انسان آرزوها و خدا به‌مثابه فراسوی هستی: روبه‌رویی فلسفه خدابنیاد و دیگری بنیاد با ذهن­ بنیادی» و «ردیابی  مضمون رهایی‌بخش سوبژکتیویته از فرانکفورت تا پاریس» انتشار یافته است. برای آگاهی بیشتر از حاصل کارهای پژوهشی، می‌توان بهکارنامه آموزشی-پژوهشی وی رجوع کرد.

مدیر مسئول

حمید ملک زاده

علوم سیاسی دانشگاه تهران-دانشکده حقوقو و علوم سیاسی

hmalekzadeut.ac.ir
0000-0003-3435-9719