اهداف و چشم انداز

هدف عمده کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی، فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مطالعات پدیدارشناختی می باشد. از این رو، امید است که این کتاب سال وضعیت این رشته از پژوهش‌ها را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی پژوهشگران فعال و علاقمند در این رشته پژوهشی ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این کتاب سال ارسال نمایند. 

این کتاب سال مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

پدیدارشناسی و سیاست، پدیدارشناسی امر مشترک، پدیدارشناسی اخلاق، بیناسوبژکتیویته و پدید بودن و موضوعات دیگری که هر کدام براساس ضرورت‌های پژوهشی خاصی در فراخوان‌های هر ساله اعلام خواهند شد.