درباره نشریه

کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی یک سالنامه، با داوری مقالات دو سو ناشناس است.این کتاب، اولین نمونه موجود در تاریخ انتشاراتی ایران است. انتشار کتاب از یک طرف بدنبال تجمیع مطالعات سالیانه پژوهشگران علاقمند و فعال در موضوع‌های مختلف مرتبط با پدیدارشناسی در ایران بوده و از طرف دیگر تلاش می‌کند تا با پذیرش مقالات بدیع از پژوهشگران غیر ایرانی علاقمند به این موضوع،پل ارتباطی کارآمدی میان پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی فرآهم آورد. گروه ویراستاری، به همراه ویراستاران اصلی کتاب سال،هر بار ضمن مشخص کردن موضوعات پیش بینی شده برای شماره بعدی کتاب سال، موضوعات مورد نظرشان را از طریق فراخوان به اطلاع پژوهشگران علاقمند خواهند رساند. مقالاتی که نهایتاً توسط گروه ویراستاری مورد تأیید قرار بگیرند، در نیمه دوم سال بعد،و توسط انتشارات گام نو،در همکاری با جامعه ایرانی پدیدارشناسی در انجمن علوم سیاسی ایران، منتشر خواهند شد. کتاب سال، پذیرای مقالات پدیدارشناختی از همه پژوهشگران فعال در حوزه پدیدارشناسی،متناسب با موضوعات اعلام شده در فراخوان،و مطالعات بینارشته‌ای خواهد بود.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، نسخه برگردانده نشده مقالات پذیرفته شده برای چاپ در این کتاب سال، به صورت فایلی با صفحه بندی مناسب،  به صورت دسترسی-آزاد از طریق پرتال کتاب سال منتشر خواهد شد. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات گام نو مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد.

نسخه نهایی کتاب سال ضمن اخذ مجوزهای لازم برای انتشار از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انتشارات گام نو منتشر شده و به بازار کتاب ارائه می‌گردد.