کلیدواژه‌ها = intersubjectivity
From transcendental phenomenology to phenomenological sociology. Alfred Schütz and the social sciences

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.245798

ANTONIO DI CHIRO


Paul Ricœur and Alfred Schütz: Phenomenological Responses to Edmund Husserl’s Configuration of Social Reality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.137701.1023