کلیدواژه‌ها = Crypto-Cartesianism
From Function to Surface: Phenomenology of the thinking organ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.140210.1026