کلیدواژه‌ها = زیست‌جهان
همدلی و انحراف در ادراک ارزشی: پدیدارشناسی انسان کین توز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22034/iyp.2020.239895

محمود رضا مقدم شاد