همدلی و انحراف در ادراک ارزشی: پدیدارشناسی انسان کین توز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله تلاش خواهیم کرد با رویکردی پدیدارشناختی به تحلیل وضعیت کین‌توزانه و انسان کین‌توز، یعنی گونه‌ی شخصیتی نابهنجاری که ادراک ارزشی وی دچار انحراف شده است، دست بزنیم. کین‌توزی از مفاهیم کلیدی در تبارشناسی اخلاق فردریش نیچه است که در سال‌های بعد مورد توجه بسیاری از اندیشمندان به ویژه دیگر فیلسوف آلمانی، ماکس شلر قرار گرفته که وجه تمایز مورد اخیر رویکرد پدیدارشناختی اثر اوست. به اعتقاد نگارنده تحلیل پدیدارشناختی از منظر شناختی مقدم بر سایر تحلیل-هایی است که مفهوم کین‌توزی را از منظر فلسفه‌ی اخلاق، تبارشناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار می‌دهند. در این راستا ما با استفاده از مفهوم پدیدارشناختی همدلی به مثابه منبع منحصربه‌فرد تجربه‌ و شناخت دیگری، نسبت میان تعامل و فهم دیگری از سوی سوژه و ادراک ارزشی وی را نشان خواهیم داد. از این منظر اخلاق و نظام سلسله‌مراتبی ارزش‌ها ماهیتی اجتماعی یا به بیانی دیگر بیناسوبژکتیو دارد. همان‌گونه که جهان عینی در طول تعامل و همدلی متقابل سوژه‌ها شکل می‌گیرد، جهان فرهنگی و نظام پدیدارهای ارزشی نیز تنها از طریق کنش و ادراک متقابل اشخاص به مثابه سوژه‌هایی واجد آگاهی التفاتی تقویم می‌گردد. بدین ترتیب چیستی کین‌توزی و چگونگی امکان انحراف در مورد آسیب‌شناختی گونه‌ی شخصیتی انسان کین‌توز و وضعیت وارونگی نظام ارزشی را می‌بایست در طول چگونگی امکان فریبکاری در تجربه‌ی همدلانه فهمید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399
  • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 21 تیر 1399