تأویل پدیدارشناختی و ظهور سوژه انضمامی در سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز، ایران

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399
  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1399