دولت و هستی‌شناسی‌های سیاسیِ دولت_پایه: یک رویکرد پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22034/iyp.2020.239885

حمید ملک زاده


تأویل پدیدارشناختی و ظهور سوژه انضمامی در سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22034/iyp.2020.239892

رضا نصیری حامد


همدلی و انحراف در ادراک ارزشی: پدیدارشناسی انسان کین توز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22034/iyp.2020.239895

محمود رضا مقدم شاد


The second person approach: implications for a realistic phenomenology of social cognition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.245793


"Death Must Have Become Terrifying": The Social Conditions of Anxiety

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.245794


A pervert’s guide to species extinction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.245795


Some Parallels between Phenomenology and Pragmatism. Intentionality, Attention and Precategorial Dimension in Husserl and Royce

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.245796


The Wake of Love: Critical Considerations on Steinbock’s Gift

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.525471.1029

Ioannidis Ioannidis


From transcendental phenomenology to phenomenological sociology. Alfred Schütz and the social sciences

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.245798

ANTONIO DI CHIRO


Paul Ricœur and Alfred Schütz: Phenomenological Responses to Edmund Husserl’s Configuration of Social Reality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.137701.1023


Phenomenology, Marxism in Question of Immigration

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.245800

Joel Patomäki


The community’s two bodies: incorporation and incarnation in the political phenomenology of Marc Richir

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.245801


From Function to Surface: Phenomenology of the thinking organ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.140210.1026


Semiotic Beings: the Realm of a Single Kind?

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/iyp.2021.245803